2024-01-12

TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS
Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudaro susitarimą tarp UAB Account Pro, juridinio asmens kodas 302773486, registruotos buveinės adresas Didlaukio g. 51a-42, 08303 Vilnius (toliau – Pardavėjas) ir Jūsų, pagal kurį Pardavėjas suteiks Jums galimybę įsigyti https://buhalteriuakademija.com/, https://www.buhalteriuakademija.lt/, https://accountpro.online/ mokymo platformoje (toliau – Platforma) siūlomą skaitmeninį turinį, pavyzdžiui, seminarus, mokymus ar kitą turinį, prie kurio suteikiama prieiga internete ar kuris parsisiunčiamas, skaidres, darbe naudojamus dokumentus, elektronines knygas ar kitus leidinius, programinę įrangą (parsisiunčiama)[GRM1] (toliau – Turinys) ar Pardavėjo teikiamas paslaugas – nuotolinius kursus grupėje ar individualiai, mokymus, konsultacijas (toliau – Paslaugos) (visi kartu toliau – Produktai).

Su Pardavėju galite susisiekti šiais kontaktais:

Tel.: +(370) 610 16861
El. paštas: info@buhalteriuakademija.lt
Adresas: Vilniaus g.18, 01401, Vilnius

Jūs turite teisę pirkti Platformoje tik tuo atveju, jei pagal galiojančius įstatymus galite sudaryti įpareigojančią sutartį su Pardavėju, ir tik tuo atveju, jei laikysitės šių Taisyklių bei galiojančių įstatymų. Jeigu Jums mažiau nei 18 metų, pirkti Platformoje galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Pateikdami Produktų užsakymą Platformoje (toliau – Užsakymas), Jūs patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.

Jeigu Turinys ir Paslaugos yra skirtos ne vartojimo poreikių tenkinimui ir juos įsigyjate su savo (esamu ar planuojamu) verslu, prekyba, amatu ar profesija susijusiais tikslais, vartotojų teises saugantys teisės aktų reikalavimai Jums nebus taikomi. Šių Taisyklių nuostatos, kurios skirtos vartotojams, bus taikomos tik tada, jeigu pirksite Platformoje kaip vartotojas, nebent su Pardavėju susitarsite kitaip.
[GRM1]Pasirinkote ir tai, bet ar tikrai Jums taikoma?
PIRKIMAS PLATFORMOJE
Jums apsilankius Platformoje ir pasirinkus Produktą, tokio pasirinkimo pagrindu puslapis jus perkelia į Produkto apmokėjimo sritį (toliau – Krepšelis).

Suformavus Krepšelį, turite suvesti duomenis, būtinus pasirinktam Produktui pateikti. Įsitikinkite, jog pateikti duomenys yra teisingi, o Krepšelio turinys atitinka Jūsų pageidavimus. Jūs turite galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš patvirtindami Užsakymą. Jūsų pateikti duomenys tvarkomi Privatumo politikoje https://buhalteriuakademija.com/privatumopolitika numatytais tikslais ir tvarka.

Jūs sutinkate, jog pateikdami Užsakymą Platformoje, įsipareigojate sumokėti Pardavėjui Užsakyme nurodytą kainą. Į Platformoje ir Užsakyme nurodytą kainą įskaičiuoti visi mokesčiai. Kainos Platformoje ir Užsakyme nurodomos Eurais.
Platformoje galite atsiskaityti šiais būdais: kreditinė kortelė (per Stripe), banko pavedimas (į Pardavėjo banko sąskaitą).
Mokėjimas turi būti atliktas nedelsiant po Užsakymo pateikimo.

Jums patvirtinus Užsakymą, Pardavėjas gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Jūsų ir Pardavėjo yra sudaryta sutartis. Tačiau Pardavėjas privalo tokią sutartį vykdyti tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna mokėjimo paslaugų teikėjo patvirtinimą apie atsiskaitymą pagal Užsakymą.

Pateikus Užsakymą, Jūsų nurodytu el. paštu bus išsiųstas elektroninis laiškas.
Pardavėjas gavęs pranešimą, jog atlikote Užsakymo apmokėjimą, nustatytu terminu įsipareigoja įvykdyti Jūsų Užsakymą. Paslaugos ir produktai yra pateikiami Produktų aprašymuose ar kitur Platformos svetainėje nurodytais būdais ir tvarka.
PRODUKTŲ SAVYBĖS IR KOKYBĖ
Produktų savybės nurodomos Platformoje prie kiekvieno Produkto aprašymo. Pardavėjas siekia užtikrinti, kad Produktai atitiktų teisės aktuose nustatytus reikalavimus.

Pardavėjas įsipareigoja pateikti Produktą, kuris atitinka informaciją, nurodytą Platformoje pateiktame Produkto aprašyme.
Produktai gali būti teikiami naudojantis trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis.

Pardavėjas atliks visus nuo jo priklausančius veiksmus, kad trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos būtų teikiamos tinkamai ir netrukdytų Produkto pateikimui, tačiau Pardavėjas neatsako už tokių trečiųjų asmenų veiksmus ar neveikimą. Jeigu Produktas negali būti kokybiškai pateiktas dėl nuo trečiųjų asmenų priklausančių priežasčių, Pardavėjas pasiūlys priemones trūkumų ištaisymui.
NAUDOJIMASIS PRODUKTU
Pirkdami Turinį ar Paslaugas, įgyjate teisę (licenciją) naudoti Turinį ar Paslaugų medžiagą tokiomis svarbiausiomis sąlygomis, kurių įsipareigojate laikytis:

· Naudoti tik Jūs ir neturite teisės jų (ar bet kurios dalies) kopijuoti, perleisti (atlygintinai ar neatlygintinai) ar suteikti kitokias teises kitiems asmenims jais (ar bet kuria dalimi) naudotis (atlygintinai ar neatlygintinai).

· Jų negalite modifikuoti, keisti, versti į kitas kalbas, perdaryti ar kurti iš jų išvestinių kūrinių.

· Jums suteikiamos teisės yra neišimtinės, t. y., Turiniu ar Paslaugų medžiaga gali naudotis ir pats Pardavėjas, ir kiti asmenys.

· Galite naudoti tiek laiko, kiek nurodyta Turinio ar Paslaugų aprašyme.

Kai Paslaugos yra teikiamos daugiau nei vienam asmeniui (pavyzdžiui, grupės susitikimai, kuriuose dalyvauja daugiau dalyvių), Jūs turite užtikrinti, kad nepažeisite kitų asmenų teisių ar teisėtų interesų, įskaitant teisę į atvaizdą ir privatumą (pavyzdžiui, neatliksite vaizdo ir/ar garso įrašo, kitaip nefiksuosite vaizdo ar dalyvių duomenų, užtikrinsite dalyvių konfidencialumą), garbę ir orumą (pavyzdžiui, neįžeisite kitų asmenų).

Jeigu nepasinaudojate Produktu per nurodytą laikotarpį, Pardavėjo ir Jūsų sudaryta sutartis laikoma tinkamai įvykdyta.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ
Naudodamiesi Platforma Jūs suprantate ir pripažįstate, kad: (a) visos intelektinės nuosavybės teisės į Produktus ir atskiras jų dalis; (b) visi prekių ženklai ar kiti žymenys, kuriais žymimi Produktai; (c) visi Platformoje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardas, pati Platforma ir interneto svetainė, kurioje ji yra talpinama, ar interneto svetainės ar paslaugos, skirtos Produktų pateikimui; (d) visi atskiri jų elementai, įskaitant tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, (e) bet kurio Platformos ar interneto svetainės puslapio pateikimas, vaizdas bei dizainas ir (f) visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Pardavėjui ir/ar kitiems asmenims. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Pardavėjo ar kito teisių turėtojo sutikimo.
GALIMYBĖ ATSISAKYTI SUTARTIES
Jeigu perkate Platformoje kaip vartotojas (t. y., fizinis asmuo, veikiantis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais)), Jūs turite teisę atsisakyti sutarties per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų toliau nurodytais atvejais ir sąlygomis:

· Jeigu Platformoje perkate Turinį ar Paslaugas, teisė atsisakyti sutarties galioja tik tol, kol Turinys ar Paslauga nėra pradėta teikti, o 14 (keturiolikos) dienų terminas pradedamas skaičiuoti nuo Užsakymo pateikimo Pardavėjui dienos.

Norėdami įgyvendinti teisę atsisakyti sutarties, Jūs turite per nurodytą terminą pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu ir prisegti pirkimo įrodymą.

Jeigu atsisakote sutarties, Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai apie atsisakymą pranešėte Pardavėjui el. paštu, grąžinti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą visus už Produktą Jūsų sumokėtus pinigus.

Pirkdami Platformoje patvirtinate, kad sutinkate, kad Turinys ar Paslaugos būtų pradėtos teikti anksčiau nei pasibaigs 14 (keturiolikos) dienų terminas, ir pripažįstate, kad prarasite teisę atsisakyti sutarties.

ATSAKOMYBĖ
Pardavėjo atsakomybė už Produktų kokybę yra nustatyta taikytinuose teisės aktuose.

Jūs turite pateikti Pardavėjui visą teisingą ir išsamią prašomą pateikti informaciją ir laikytis šių Taisyklių reikalavimų.

Jūs esate atsakingi už Jūsų vartotojo vardo, slaptažodžio ar kitų duomenų, leidžiančių prisijungti prie Platformos, naudotis Produktais, saugumą. Vis dėlto, jei pastebėjote, jog kažkas neleistinai naudojasi Jūsų vartotojo vardu ir slaptažodžiu, nedelsdami susisiekite su Pardavėju.
PAKEITIMAI IR NUTRAUKIMAS
Pardavėjas gali kartas nuo karto keisti šias Taisykles. Naujausia (aktuali) Taisyklių versija visada bus matoma ir pasiekiama Platformoje. Prieš patvirtindami Užsakymą, Jūs privalote susipažinti su tuo metu galiojančia Taisyklių redakcija. Kiekvienam Užsakymui bus taikoma Taisyklių redakcija, kuri galiojo tokio Užsakymo patvirtinimo metu.

Pardavėjas turės teisę bet kuriuo metu nebetęsti (nutraukti) Platformos veiklą. Toks nutraukimas neįtakos tuo metu galiojančių Produktų sutarčių.
KITOS SĄLYGOS
Šios Taisyklės ir bet kuri Platformoje sudaroma sutartis yra sudaromos ir turi būti aiškinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Bet kokie iš šių Taisyklių ar atskiros sutarties kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, taip pat jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo klausimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektas, kuris yra kompetentingas spręsti vartojimo ginčus, kylančius iš šių Taisyklių, yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. paštas tarnyba@vvtat.lt; interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt), arba http://ec.europa.eu/odr/.

Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Platforma, šiomis Taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Pardavėjui – Taisyklių pradžioje nurodytu el. pašto adresu, siunčiant Jums – Užsakymo metu pateiktu el. pašto adresu).

Jei kuri nors iš šių Taisyklių nuostatų yra arba tampa visiškai arba iš dalies nebegaliojanti, likusių nuostatų galiojimui tai įtakos neturi.

Taisyklės atnaujintos 2024 m. sausio 12 d